წესები და პირობები

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს შპსჯუსო“- (/ 405272627) (შემდგომშიკომპანია“) გაყიდვების სტანდარტულ პირობებს.

აღნიშნული ვებგვერდიდან პროდუქციის შესყიდვითთქვენ ადასტურებთ, რომ ეთანხმებით ყველა ჩამოთვლილ წესსა და პირობას. სტანდარტული პირობები შესაძლოა შეიცვალოს პერიოდულად, ამიტომ, გთხოვთ, შესყიდვის განხორციელებამდე, ყურადღებით გაეცნოთ წინამდებარე პირობებს.

ჩვენი პროდუქციის შეძენა

თუ გსურთ ჩვენს ონლაინს ღვინის მაღაზიაში შეიძინოთ პროდუქტიამისათვის შეიძლება საჭირო გახდეს თქვენი შესყიდვისთვის შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდება, მათ შორის საკრედიტო ან სადებეტო ბარათის ნომერი, თქვენი ბარათის ვადის გასვლის თარიღი,  CVV კოდი, თქვენი რეგისტრაციის მისამართი და პროდუქციის მიწოდებისთვის საჭირო ინფორმაცია.

თქვენ წარმოადგენთ და გარანტიას იძლევით, რომ: თქვენ გაქვთ იურიდიული უფლება გამოიყენოთ ნებისმიერი ბარათი(ებ) ან გადახდის სხვა მეთოდი(ებ) ნებისმიერი შეძენასთან დაკავშირებით; და რომ თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია არის ნამდვილი, სწორი და სრულყოფილი.

გადახდისა და შესყიდვების განხორციელებისათვის, შესაძლოა საჭირო გახდეს ჩვენი მხრიდან მესამე მხარის სერვისის გამოყენება. თქვენი ინფორმაციის მოწოდებით, თქვენ გვაძლევთ უფლებას, რომ მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია მესამე მხარეს, რომელიც ექვემდებარება ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკას.

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას ნებისმიერ დროს უარი ვთქვათ ან გავაუქმოთ თქვენი შეკვეთა  გარკვეული მიზეზების გამო, მათ შორის მაგრამ არა მარტო: პროდუქტის ან მომსახურების ხელმისაწვდომობა, პროდუქტისა თუ მომსახურების აღწერილობაში ან ფასში შეცდომების არსებობის არსებობა, შეცდომები თქვენს შეკვეთაში ან სხვა მიზეზები.

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას უარი თქვან ან გავაუქმოთ თქვენი შეკვეთაზე, თაღლითობის ან უნებართვო ან უკანონო ტრანზაქციაზე ეჭვის არსებობის შემთხვევაში.

თანხის დაბრუნება/პროდუქციის ჩანაცვლება

თანხის დაბრუნება/პროდუქციის ჩანაცვლება ხორციელდება შემდგომი გარემოებების შემთხვევაში:

შეძენილი ღვინის მახასიათებლები არ ემთხვევა საიტზე არსებულ აღწერას;

 მომხმარებლისთვის მიწოდების დროს ღვინის ბოთლი/კორპი იყო დაზიანებული ან ღვინოს ჰქონდა გემოვნული თვისებები შეცვლილი.

აღნიშნულის შესახებ კომპანიამ უნდა მიიღოს შეტყობინება, რის შემდეგაც მომხმარებლის სურვილის მიხედვით განხორციელდება პროდუქციის ჩანაცვლება ან თანხის დაბრუნება

აკრძალული გამოყენება

თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ სერვისი მხოლოდ კანონიერი მიზნებით და პირობების შესაბამისად.

 ანგარიშები

როდესაც თქვენ ქმნით ანგარიშს ჩვენს ვებგვერდზე, თქვენ ადასტურებთ, რომ თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ზუსტი, სრულყოფილი და აქტუალურია ნებისმიერ დროისთვის. არასწორმა, არასრულმა ან მოძველებულმა ინფორმაციამ შესაძლოა გამოიწვიოს თქვენი ანგარიშის დაუყოვნებლივი გაუქმება.

თქვენ ხართ პასუხისმგებელი თქვენი ანგარიშის და პაროლის კონფიდენციალურობის შენარჩუნებაზე. თქვენ ეთანხმებით პასუხისმგებლობის აღებას თქვენს ანგარიშთან ან/და პაროლთან დაკავშირებულ ნებისმიერ და ყველა აქტივობასა თუ ქმედებაზე. თქვენ დაუყოვნებლივ უნდა გვაცნობოთ თქვენი ინფორმაციას უსაფრთხოების დარღვევის ან თქვენი

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას უარი ვთქვათ მომსახურებაზე, შევადგინოთ ანგარიშები, ამოვიღოთ ან შეცვალოთ შინაარსი, ან შევაჩეროთ შეკვეთები ჩვენი შეხედულებისამებრ.

შეწყვეტა

ჩვენ შეგვიძლია შეწყვიტოს ან შეაჩეროს თქვენი ანგარიში და სერვისზე წვდომა დაუყოვნებლივ, წინასწარი შეტყობინების გარეშე ან პასუხისმგებლობის გარეშე, ჩვენი შეხედულებისამებრ, რაიმე მიზეზის გამო და შეზღუდვის გარეშე, მათ შორის, მაგრამ არ მხოლოდ პირობების დარღვევის შემთხვევაში.

თუ გსურთ ანგარიშის შეწყვეტა, შეგიძლიათ უბრალოდ შეწყვიტოთ მისი გამოყენება.

 მარეგულირებელი კანონი

წესები და პირობები რეგულირდება და ინტერპრეტაცია ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, შესაბამისი მარეგულირებელი კანონის ფარგებში, მასთან კონფლიქტში მყოფი დებულებების გათვალისწინების გარეშე.

ჩვენს მიერ ამ პირობების რაიმე უფლების ან დებულებების შეუსრულებლობა, არ განიხილება ამ უფლებების უგულებელყოფად. თუ ამ პირობების რომელიმე დებულება სასამართლოს მიერ ბათილად ან კანონიერი ძალის არმქონედ ჩაითვლება, ამ პირობების დარჩენილი დებულებები რჩება მოქმედად

დასტური/თანხმობა

ჩვენი სერვისით ან ჩვენს მიერ მოწოდებული სხვა სერვისის გამოყენებით, ადასტურებთ, რომ წაიკითხეთ და გაეცანით ამ წესებს და პირობებს და ეთანხმებით მათ.

კონტაქტი

თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ  10:00 საათიდან 19:00 საათამდე; ორშაბათიდან - კვირის ჩათვლით  ვებგვერდის ჩათით ან ელექტრონულ ფოსტაზეjusoswinery@gmail.com.

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს შპსჯუსო“- (/ 405272627) (შემდგომშიკომპანია“) გაყიდვების სტანდარტულ პირობებს.

აღნიშნული ვებგვერდიდან პროდუქციის შესყიდვითთქვენ ადასტურებთ, რომ ეთანხმებით ყველა ჩამოთვლილ წესსა და პირობას. სტანდარტული პირობები შესაძლოა შეიცვალოს პერიოდულად, ამიტომ, გთხოვთ, შესყიდვის განხორციელებამდე, ყურადღებით გაეცნოთ წინამდებარე პირობებს.

ჩვენი პროდუქციის შეძენა

თუ გსურთ ჩვენს ონლაინს ღვინის მაღაზიაში შეიძინოთ პროდუქტიამისათვის შეიძლება საჭირო გახდეს თქვენი შესყიდვისთვის შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდება, მათ შორის საკრედიტო ან სადებეტო ბარათის ნომერი, თქვენი ბარათის ვადის გასვლის თარიღი,  CVV კოდი, თქვენი რეგისტრაციის მისამართი და პროდუქციის მიწოდებისთვის საჭირო ინფორმაცია.

თქვენ წარმოადგენთ და გარანტიას იძლევით, რომ: თქვენ გაქვთ იურიდიული უფლება გამოიყენოთ ნებისმიერი ბარათი(ებ) ან გადახდის სხვა მეთოდი(ებ) ნებისმიერი შეძენასთან დაკავშირებით; და რომ თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია არის ნამდვილი, სწორი და სრულყოფილი.

გადახდისა და შესყიდვების განხორციელებისათვის, შესაძლოა საჭირო გახდეს ჩვენი მხრიდან მესამე მხარის სერვისის გამოყენება. თქვენი ინფორმაციის მოწოდებით, თქვენ გვაძლევთ უფლებას, რომ მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია მესამე მხარეს, რომელიც ექვემდებარება ჩვენი